സമയം അമ്യൂസ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അതുല്യമായ പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ നോവൽ നഗരം കൃത്രിമം ആരംഭിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, the solid wilderness is a mix between being a constructer and building your own city and with a deck player that utilizes cards everywhere on his diversions and furthermore add a riddle gaming knowledge to it also, looking entangled right?

Hold up until the point when you get into the diversion and begin getting astonished what it looks like and how the amusement play is so addictive and fun, I can state it CONCRETE JUNGLE has nailed it!

The diversion is accessible on android stage and IOS too so get it for just 4$ dollars.

Refine your Deck and Build your city!

You are beginning the amusement with a straightforward deck, each card in this deck contains a specific sort of building that could be added to your city, so each building you add to your city you have to acknowledge it is impact on the encompassing structures for instance don’t put a clinic by an industrial facility that dirties the encompassed territory, alright?

The fundamental reason for CONCRETE JUNGLE is to begin clearing some city hinders by gathering the required number of focuses from the residents of the city.

As you watch your city developing and getting greater and greater you are getting granted with focuses and rewards and new cards will be added in a matter of seconds to your deck that could enable you to develop greater structures and new kinds of administrations to your city nationals and fulfill them which implies more indicates be gathered that prompts a greater and better city.

Grand Chase Hack, ചീറ്റ്സ്, നുറുങ്ങുകൾ, വഴികാട്ടി & Free Gem

Grand Chase

ഒരു മറുപടി വിടുക

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൽകുക!
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക