വഴി നിങ്ങളുടെ മെത്തഡോളജി സജ്ജമാക്കുക “ഉംലൊച്ക്ഗമെ” കരാർ തീയതി നടപടിക്രമം വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം വരെ ഏറ്റവും, അമ്യൂസ്മെന്റ് ഇരുവരും ആക്സസ് ആണ് Android ഒപ്പം ഐഒഎസ് എവിടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് വഴി വിവിധ മാനേജർമാരെ നേരെ വിഭിന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോ ആൻഡ് യുദ്ധങ്ങൾ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളുമായി വ്യതിരിക്തമായ ശക്തികളെ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ വിഭിന്ന ആത്മാവു രിഗ്ഗിന്ഗ്സ് വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നേടുകയും തുടങ്ങും, അതിനു പുറമെ അമ്യൂസ്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾ കരാർ തീര്ത്തും സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കളിയും നാടകത്തിൽ മുഴുവൻ ശക്തിയും നേരമ്പോക്കിന് അമ്യൂസ്മെന്റ് ൽ അഫൈൻ ആത്മാക്കളുടെ വലിയ ഭാഗം തുറക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മെത്തഡോളജി സജ്ജമാക്കാനും ഇതുകൂടാതെ വ്യതിരിക്തമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ അവരുടെ കഴിവുകളും അധികാരങ്ങളും തെളിയിക്കാനുള്ള സ്വാധീനിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങും തുടങ്ങും പുറമെ വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ കോംബാറ്റ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വേരൂന്നിയ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ ഇതുകൂടാതെ ചൊംത്രച്ത്ഛെഅത്സ് സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രെദെസിഗ്ംസ് കഴിയും കരാർ നുറുങ്ങുകൾ സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം അഭിനന്ദിക്കുന്നതാണ് വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങൾ.

തനതായ സ്പിരിറ്റ്സ് ശേഖരിക്കുക.

വഴിതിരിച്ചു വഴി നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നു എപ്പോഴും തന്നെ ഓരോ ആത്മാവും അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ മികച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ആത്മാക്കളുടെ ഭാഗം ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങും പ്ലേ, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുകൂടാതെ വഴിതിരിച്ചു പ്ലേ കടന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജീവനെ തുടങ്ങും അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ വ്യതിരിക്തമായ ശക്തികൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും ചെയ്യും, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ കരാർ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കളിയും മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ ഏറ്റവും വികസിത അധികാരങ്ങൾ നടത്താൻ അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങൾ മിക്കപേരും തുറക്കാൻ ആത്മാക്കളെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ ഓരോ ആത്മാവും വിഭിന്ന കഴിവുകൾ --നെ.

 

 

പവർ വേണ്ടി നവീകരിക്കാൻ.

എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും സ്വഭാവവും പ്രാണൻ വ്യതിരിക്തമായ അധികാരങ്ങളും രെദെസിഗ്ംസ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും, എവിടെ അമ്യൂസ്മെന്റ് വഴി എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്യൂസ്മെന്റ് വഴി ഏറ്റവും അസാധാരണമായ ആയുധങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങും പുറമെ വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ ഏറ്റവും വികസിച്ചതും സോളിഡ് സ്വഭാവം നടത്താൻ തുടങ്ങും, ഈ ഒവെര്ഹൌല്സ് വഴി ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ ഏറ്റവും വേരൂന്നിയ പ്രതീകങ്ങൾ തുരത്താനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു പ്ലേ പോലെ നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം ആക്സസ് വഴിതിരിച്ചു പ്ലേ മികച്ച എംസെംബ്ലെസ് ചിറകുകളും നൽകാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ കരാർ തീര്ത്തും സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം രമേശ്ഭായ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ അധികപേരും തുറക്കുമ്പോൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് ൽ അവകാശപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഓരോ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി സജ്ജമാക്കുക.

വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ മികച്ച നടപടിക്രമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനസ്സിൽ അവസാനം ഗോൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്നെ തുടങ്ങും, നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് മത്സരങ്ങൾ വിവിധ പ്രതീകങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ഇതിഹാസം മാനേജർമാർ നേരെ നന്നായി യുദ്ധത്തിന്നു അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങള് ക്രമീകരണം സജ്ജമാക്കാൻ തുടങ്ങും, അതിനു പുറമെ നിങ്ങൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു മത്സരങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മെത്തഡോളജി സജ്ജമാക്കാൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ മാറ്റുന്നതിലൂടെ അവരെ ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിരറ്റ ശേഷി തുടങ്ങും ചെയ്യും, അതിനു പുറമെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വഴി മികച്ച ഭക്ഷണം തുടങ്ങും കളിയും മത്സരങ്ങൾ വധശിക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു കളിക്കാൻ പോലെ നിങ്ങൾ കരാർ തീര്ത്തും സ്വപ്നം ഇതിഹാസം യുദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കളിയും മത്സരങ്ങൾ ശക്തികളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പോളിസിയിലുണ്ടെങ്കില് മിക്കപേരും ലഭിക്കും.

എല്ലാ നമ്മുടെ അവലോകനങ്ങളും ഉള്ളടക്കം പരീക്ഷിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഗെയിമർമാർ ഫോറം, ഇവിടെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ആണ് ഫാന്റസി ഇതിഹാസം യുദ്ധം കരാര് ചതികളും ഓഫ്, ഹാക്കുചെയ്യുക, ഗൈഡ് നുറുങ്ങുകളും.

ഒരു മറുപടി വിടുക

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൽകുക!
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക