നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റോബോട്ട് നിർമ്മിക്കാനും വ്യത്യസ്ത റോബോട്ടുകൾക്കെതിരെ പോരാടാനും അതിന്റെ energy ർജ്ജവും കാഠിന്യവും പരീക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? This alternative is presently accessible through toy assault byAnimoca Brandsthe amusement is characterized as activity diversion and accessible for both Android ഒപ്പം ഐഒഎസ് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, through the diversion you will battle against genuine players and each player have a robot of various powers and shapes, through the diversion you will have the capacity to modify your robot’s speed, look and off kilter its energy, and through this amusement you can run your innovativeness to influence the best robot to blend to get the best rewards to improve your robot, so we should discuss toy assault tips and how to play the diversion and what we can get from toy assault hack.

Make It Then Watch It.

Through the amusement play you will simply construct your robot and redo it at that point go and watch it through the opposition, as you influence the robot you to will look over several blends and parts, and later on as you get parts you can change the parts of your robot with more grounded ones, and in the event that you don’t prefer to hold up you can simply utilize toy assault cheats and get the greater part of the parts you need for nothing and with no exercise in futility till gathering them.

Fight Others.

 

 

When you play the diversion you will battle against genuine players and against their robots, so it’s a decent time to test your decisions for your robot and break down different blends to get the best mix later on, and as you do this through the battles you can connect with the players and through the symbol producer you will make your own particular symbol and see others symbol through the amusement, and you will get plunders and rewards as you battle them and these parts will be utilized to make overhauls for the robot and its abilities, and through the coins you will have the capacity to get the required parts and perform redesigns that needn’t bother with the parts from the fights, and when you lose you will lose a few sections of your robot additionally and you should repair it before you draw in it again through a battle.

Gather Parts and Chips.

Gathering parts and chips in this diversion is imperative and as you get them you will have the capacity to overhaul your robot and make it the most grounded robot in the amusement over the world, and as you get the chips you will have the capacity to code and program it to plan the battle style of your robot, and the more chips you will get the more styles you will have the capacity to perform, and as you progress through the amusement you can get more styles and more chips that will help you to keep your robot a champ and never loses a fight or a battle, and on the off chance that you like the boundless forces, you can utilize toy assault cheats and appreciate the boundless power for your robot, and furthermore get the parts and chips required for the robot and to get the most noteworthy power and the coolest battle styles to be customized for your robot.

Toy Attack Hack.

When you play the amusement you will find that you should play many fights to get many parts, and furthermore spend coins and jewels to overhaul the abilities and state of your robot, yet there’s constantly another approach to get the greater part of this for nothing, by utilizing toy assault hack you will have the capacity to get boundless measure of coins, pearls and parts required for the redesigns, additionally you will have the capacity to get the bundles with no outside buys and get the ideal robot blends for nothing, through this hack you will get the most grounded and cutest toy robot to battle through the hardest fights and you realize that it will be triumphant.

എല്ലാ നമ്മുടെ അവലോകനങ്ങളും ഉള്ളടക്കം പരീക്ഷിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഗെയിമർമാർ ഫോറം, ഇവിടെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ആണ് ടോയ് അറ്റാക്ക് ചീറ്റുകൾ, ഹാക്കുചെയ്യുക, ഗൈഡ് നുറുങ്ങുകളും.

ഒരു മറുപടി വിടുക

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൽകുക!
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക