[ലോക്കർ] ലോക്കർ [ഐഡി = 7683] നിലവിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിര ലോക്കറുകൾ ഇല്ലാതാക്കി.

നാം നിങ്ങൾ നടപടി നിലവിലുള്ള ഹാരി പോട്ടർ കോഴ്സ് ആരാധകനാണ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അനുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്തു. ഈ റീഡയറക്ഷൻ മന്ത്രവാദം, വിജര്ദ്ര്യ് എന്ന സ്കൂൾ വഴി കൊണ്ടുപോകും ആദ്യം ചെയ്തു അതിലെ ആൻഡ് സ്തുംസ് ഏറ്റവും കൂടെ പോയി. നാം നിങ്ങൾ നടപടി നിലവിലുള്ള ഹാരി പോട്ടർ കോഴ്സ് ആരാധകനാണ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അനുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്തു. ഈ റീഡയറക്ഷൻ മന്ത്രവാദം, വിജര്ദ്ര്യ് എന്ന സ്കൂൾ വഴി കൊണ്ടുപോകും ആദ്യം ചെയ്തു അതിലെ ആൻഡ് സ്തുംസ് ഏറ്റവും കൂടെ പോയി.
പുതിയ മേഖലകളിൽ പര്യവേക്ഷണം പുതിയ പോളിസിയിലുണ്ടെങ്കില് സമയക്കുറവാണ് ഘട്ടങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആശയം തന്നെ, സ്കൂളിൽ ഉംദെര്സ്തുദിഎസ് കുടുംബം ബന്ധങ്ങൾ making, സാധാരണയായി എംത്രന്ചിന്ഗ് കുഎസ്തിന്ഗ് സിസ്റ്റം ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പൊട്ടിത്തെറി ചെയ്യും. പരിഗണിക്കാത്ത, ഈ അനുഭവം ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ മിതമായ രെചൊഗ്നിജബ്ല്യ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ആവശ്യം അപ്പ് വളച്ചൊടിക്കുന്ന വേണം ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി കെണികൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് മഹത്വപ്പെടുത്തും.
ഹാരി പോട്ടർ ഈസിനസ്സ് മിസ്റ്ററി നടത്തിയ പകര്ന്ന് ചെയ്തു “സ്റ്റിക്ക് സിറ്റി, ഇൻക്” അതു വഴി ഡൌൺലോഡ് മത്സരങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് , iOS ഘട്ടങ്ങൾ.
നാം രൂപരേഖകൾ ഭാഗം സംബന്ധിച്ച വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല, വിനോദം അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഉയർന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇഫക്റ്റുകളോടുമൊപ്പം നിങ്ങളെ ഗാഢ വേണം. നാം പ്രതലങ്ങളിൽ സാധാരണ അളവ് ഒരു കിക്ക് സമ്പാദിച്ച എങ്ങനെ സുഗമമായ വിനോദം പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങൾ നേരിട്ടു. നാം ചിന്ത താഴ്ന്ന അവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള വിപണി ജി.എം.എല്.പി. ശ്രദ്ധേയമായ ചേദിക്കലാണ് രീതിയിൽ കാണാൻ ആലോചിയ്ക്കുന്നത്. താഴേക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് ഗെയിംപ്ലേയുടെ ആവേശത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ച അധിക എടുത്തു.

ഗെയിംപ്ലേ ആമുഖം ഭരണം.

ഞങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി ന് ഗെയിംപ്ലേയെ നിർദേശ വ്യായാമം കടന്നു കടക്കുക മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തു എന്നു നടപടികൾ ആസ്പദമായ ദമ്പതികൾ ചാടിക്കുന്നു ചെയ്തു 10 മിനിറ്റ്.
• വിനോദ പങ്കാളി ഫേസ്ബുക്ക് റെക്കോർഡ് മുതൽ നീ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ചെയ്യുന്ന എല്ലാം മേഘം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സെർവറുകൾ സീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പ്. മറ്റ് ചില ചൊംത്രപ്തിഒന് നിന്നും വിനോദ നിങ്ങളുടെ പുതിയ പോയിന്റ് ആക്സസ് ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഡാറ്റ രേഖകൾ പരാജയപ്പെട്ടു ഇല്ലാത്ത മിനിട്ട് നിങ്ങളെ തടുക്കേണ്ടിവരുന്ന, നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് പ്രവേശനത്തിനു ഡാറ്റ നികത്താനുള്ള വേണം.
• അടുത്ത ഘട്ടം പ്രതീക സൃഷ്ടി ആയിരിക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണം, നിങ്ങൾ തനതുപ്രത്യേകതകൾ ചിന്ത മുന്നോട്ടു ആണ് പരിചയമുള്ള ആയിരിക്കും. ആരംഭിക്കുന്നതിനായി, ഒരു വിസാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുടെ ആയി പ്ലേ; ഈ പിന്നെയും ഒരു ലൈംഗിക ആമുഖം ഉറപ്പ് ഇതിനിടയിൽ ഓർഗനൈസ് ആണ്.
• നിങ്ങളുടെ രൂപം വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നാലെ കൊടുത്തു വാദ്യങ്ങളാൽ കളിച്ചു. നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഉറപ്പിനും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം ഓരോ ബിറ്റ് വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഷോട്ട് ദുരുപയോഗം തയ്യാറാണെന്ന്’ നേരെ ചെന്നു, നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും മുഖം ധന്യനായ ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം മാറാവുന്ന വരെ അപ്പോഴേക്കും ചിതറിയ ക്യാച്ച് ഹിറ്റ്.

ഉപാധികൾ സ്വാഗതം!

നിങ്ങളുടെ കത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു; നിങ്ങൾ പിന്നെ മന്ത്രവാദം, വിജര്ദ്ര്യ് ഓഫ് നന്ദുവും സ്കൂൾ പഠിക്കാൻ പോയി ആകുന്നു! നിങ്ങൾ ഇതിഹാസ പാമ്പിനെ ഉയര്ത്തുക വഴി തഴെക്കും ആൻഡ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇത് ആരംഭിക്കാൻ ഒരു തികഞ്ഞ അവസരം ആണ്.
ചിന്ത പൊതുവെ എന്റർടൈന്മെന്റ്സ് എന്ന 3D തരത്തിലുള്ള ഇനിയും ഒരു 2D ശഠിച്ചു ദെലിനെഅതിഒംസ് സിസ്റ്റം ചേർന്ന് കൂടുതൽ പോലെയാണ്. പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഗവേഷണം ഉന്മിസ്തകബ്ലെ .ജിഷ നൽകാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഇടത്തോട്ടും നേരെ സ്വൈപ്പുചെയ്യുക.
അത് നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നേരെ ഗ്രവിതതെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പോലെ നിങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി നുറുങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ സമയം വിപുലമായ അളവ് രക്ഷിക്കും.
സ്ക്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് കുന്തം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അത് ഒരു ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ അരുതാത്തതു ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ട്.
ദീപക്കാഴ്ച പരിശോധന ഒരു പോയിന്റർ ആണ് അവിടെ ലഭ്യമായ ഒരു ദൗത്യം അവിടെ അത് മേൽ അങ്ങനെ ടാപ്പിംഗ് നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽ മെനു നിങ്ങളെ ലഭിക്കും, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റിലെ ഈ ഭാഗം പുറപ്പെട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ തുകയിൽ മൂടുന്ന ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മ്യ്സ്തെര്യ്ഹച്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ.

 

 

പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി, ഫോക്കസ് സംരക്ഷിക്കുക.

നിലനിന്നിരുന്നില്ല ആൻഡ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒത്താശ എപ്പോഴെങ്കിലും ആദ്യ ദൗത്യവുമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. പുസ്തകങ്ങൾ ഒത്താശ അരുതാത്തതു, നിങ്ങൾക്ക് പഠന ചട്ടക്കൂടുകളും എല്ലാ പൂർത്തിയായവയിലൊന്നുമില്ല പറയപ്പെട്ടാൽ റീഡയറക്ഷൻ കളിക്കാൻ സിനിമ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ഏത്.
നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെയ്യും ദൗത്യത്തിന്റെ ഓരോ ബിറ്റ് അനുഭവം കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യും. നാം ആ അനുഭവം കേന്ദ്രങ്ങൾ ലെവൽ നിര്മ്മാണ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി തുകകളും ന് വഞ്ചിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇല്ല.
പദ്ധതികൾ ഒരു ദമ്പതികൾ ഒരു കാലഘട്ടം പോരും, അങ്ങനെ നിരന്തരം മിനിറ്റ് നിലയിലാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം സഹായിക്കാൻ ഒന്നും പുറമെ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര ആവേശകരവുമായ പോലെ അത് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ഇവിടെ സമയം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തലക്കെട്ടുകൾ ഒരു ദമ്പതികൾ പുറത്തു റൺസ്.
1- ഹൈലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ.
2- മനഃപാഠം ദൗത്യം ലക്ഷ്യം അറിയുക ആദ്യം അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം അന്വേഷിക്കും.
3- സഹായിയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പാവാട നിങ്ങൾ സ്വയം അഷെര്തിവെല്യ് ടാപ്പിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത്.
4- വെറും നിങ്ങൾ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി തീര്ത്തും പ്രയോജനം ഉത്തരവിട്ട കേസിൽ നാണയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കാലയളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
ഇലഞ്ഞിമുത്തച്ഛാ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ നില നീട്ടുന്നതിന് കുറിച്ച് ഇഷ്ടികയുടെ സംസാരിക്കുന്ന എങ്ങനെ അടിസ്ഥാന അത് നിങ്ങളുടെ ഗെയിംപ്ലേ ബാധിക്കും ചെയ്തു, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചലനാത്മകമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റൂൾ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണം.
• എനർജി കേന്ദ്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ റീഡയറക്ഷൻ പ്ലേ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫിറ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ നടപടി എഷെംതിഅല്നെഷ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തിന്നുകളയും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ നിന്ന് മാല അതിനെ നിയോഗം കഴിയും.
• നിങ്ങളുടെ ഇംപെരതിവെനെഷ് ബാർ തലത്തിൽ പ്രായാധിക്യത്താൽ വീശും പോലെ തന്നു ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തലത്തിൽ വരാനുള്ള നിന്ന് അടുത്താണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങള്ക്ക് സാന്ദ്രതയിൽ ഓരോ ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ.
• പുതിയ ശക്തമായ കഴിവുകളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും ലഭിക്കും കഴിവ് ചതിച്ചു കഴിയില്ല.
ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വഴി, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രത്യേക മുന്നോട്ട് തുടരാൻ ഒരുക്കി ഏറ്റെടുക്കാനും ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ദുരൂഹ .സലീം ലഭ്യമാകണം. അതു ഒലിവംദെര് വീട്ടിൽ കണ്ടെത്താം.
ഉടനെ, നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ .സലീം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും അത് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്. പീഢീതര്ക്കും കാണിച്ചു ട്രാക്ക് തുടർന്ന് സ്ക്രീനിൽ രംഗപ്രവേശം നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അമാനുഷിക ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ചെയ്യും. .സലീം വിസാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ .സലീം സ്പ്ലെംദിദ്ല്യ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ... മറ്റൊരു നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ ശ്രമിക്കുന്നു!
അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നു ഈ ശേഷി കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു സമയം ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു വിനോദ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ മിസ്റ്ററി പോലെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഹാരി പോട്ടർ ഉപാധികൾ സഹായത്തോടെ പുതിയ വംദ്സ് വാങ്ങാൻ കഴിയും.

അവസാനം വിധി.

സന്തോഷവതിയായി വധശിക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്തു പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ കാണിച്ചു വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിവ് നിങ്ങൾ എടുക്കൽ ഓരോ പ്രതികരണം ഒരു തികച്ചും പുതിയ കഥ നയിക്കും.
നാം ദൗത്യങ്ങൾ മദ്ധ്യേ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല, വളരെ നിങ്ങൾ മൊത്തം പൊതുജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഴി സ്കൂളിൽ വച്ച് നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളും അല്ലെങ്കിൽ വൈരികൾ പോകുന്ന .സർക്കിളുകൾ. ഹാരി പോട്ടർ ഈസിനസ്സ് മിസ്റ്ററി തീര്ത്തും സൃഷ്ടിപരമായ ഏതെങ്കിലും നീട്ടാൻ അത്തരം വിധത്തിൽ ബന്ധമില്ല.
കഥയെഴുതിയ ഈസിനസ്സ് അന്ധാളിപ്പക്കുക പുസ്തകം എടുത്തു ഒരു താരതമ്യ വഴി സമയമെടുക്കുന്നു, അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ശ്രമിക്കുക ആ പോലും വിനോദം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ചെയ്തില്ല.
തീരുമാനം: ബെഗുഇലെമെംത് -നു ആണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്ലേ സംഗീതം ആണ് രസം നിങ്ങൾ ഓജസ്സ് ചായ്വുണ്ടായിരുന്ന തരും. പ്രാഥമിക നിരാശരാക്കി ഇംപെരതിവെനെഷ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഹാരി പോട്ടർ നന്ദുവും മിസ്റ്ററി മനഃപൂർവ്വം ഡൈനാമിക് മുസ്ല്യാര് മൂലമോ ഈ Con പേരെ കഴിയും!

എല്ലാ നമ്മുടെ അവലോകനങ്ങളും ഉള്ളടക്കം പരീക്ഷിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ഗെയിമർമാർ ഫോറം, ഇവിടെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ആണ് ഹാരി പോട്ടർ ഈസിനസ്സ് ചതികളും, ഹാക്കുചെയ്യുക, ഗൈഡ് നുറുങ്ങുകളും.

 

ഒരു മറുപടി വിടുക

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൽകുക!
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക